ಕರೆಜ್ಮಾ ಕಾಳಾಚಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ರೆತಿರ್ ಮಾರ್ಚ್ 13 ಥಾವ್ನ್ 16 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ  ಹಾಂಗಸರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3 ಥಾವ್ನ್ 7 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್   ಚಲ್ಲಿ.

ಮಾ| ಬಾ|  ಮೈಕಲ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ  ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮೋಗ್  ಸಾಂಗತ್ಪಣ್ ಸೊಡ್ ದೊಡ್ ತ್ಯಾಗ್, ಬೊಗ್ಸಾಣ್ಯಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ರುಪಾರ್ ಬದಲ್ತಾ, ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್,ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಬಾವ್ ಬಾಂದವ್ಪಣ್ ಉದಾರ್ಪಣ್  ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ  ಸಮ್ಜೊಣಿ ದಿಲಿ.

ರೆತಿರೆಚ್ಯಾ ಆಕೇರಿಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಧನ್ಯವಾದ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆರಿ ರೇಗೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾನೆಟ್ ಕೊರ್ಡೆರೊ ಹಾಣಿಂ ರೆತಿರೆ ವಿಶಿಂ ತಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರ್ಲಿಂ. ವಡಾ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.ಹ್ಯಾ ರೆತಿರೆ ಥಾವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗಾರಾಂನಿ ಜೆಜುಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಕಾಕುಳ್ತ್ ತಶೆಂಚ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಬರೆಪಣ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ

 

 

 

 

 

 

 

 

Annual Retreat 2023

The annual retreat of lent season was a meaningful and enlightening experience for those who attended at Corpus Christi Church in Moodbidri. Rev. Fr. Gilbert Dsouza and Rev. Fr. Micheal Mascarenhas provided insightful teachings on the themes of love, togetherness, and sacrifice in the family, as well as the importance of Eucharist, unity, and brotherhood in the church.

At the conclusion of the retreat, V.Rev.Fr. Onil Dsouza expressed his gratitude to the preachers as well as all who participated. Many parishioners were present at the retreat and were able to achieve spiritual growth.

Additionally, Mr. Harry Rego and Mrs. Janet Cordiero shared their opinions on the retreat, indicating that it had a positive impact on them. Overall, it appears that the retreat was a successful and meaningful event for all who were involved.

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542