ನವೆಂಬರ್ ಏಕ್ ಸಾಂತಾ- ಭಕ್ತಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದೀಸ್ ಸಾಜೆರ್ 4.00 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 7.00 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಚಾ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ “ ಸಾಂತ್- ಭಕ್ತ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ “ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆರಾಧಾನ್ ಆನಿ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಾ| ಅನಿಲ್ ಕಿರಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಆರಂಭಾರ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆನಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅನಿಲ್ ಕಿರಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಎಫೆಜ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಪತ್ರ್ 1:3-14 ವಾಚುನ್ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆರ್ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.ಆಕ್ರೇಕ್ ಭೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಠಯ್ಲೊ.

ಅಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಪೊವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತ್ ಮಹಿಮೆಂತ್ ತೆ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಥೈಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಹೊ ಅಮ್ಚೊ ಬಾವಾರ್ಥ್,ಆನಿ ಹೊ ಅಮ್ಚೊ ಭರ್ವಾಸೊ. ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.ಅಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಅಮಿಂ ಜೆಜುಕ್ ಬೆಟೊಂಕ್ ಆಸಾ. ತೀನ್ ಹಂತ್ ಆಸಾತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ಅಮಿಂ ಆಸಾಂವ್ .ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ತಿಜ್ಮಾಂತ್ ಮೆಳ್ ಲ್ಲೊ ಬಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅಮಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಅಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವೆತಾಂವ್ – ಪುಲ್ಗತ್ರ್ .ತಿಸ್ರೊ ಹಂತ್ ಭಕ್ತಾಂಚೊ ಎಕ್ತಾರ್.ತಾಂಚಾ ಬಾಂದಾವ್ಪಣಾಚಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಯೆಂತ್ ವರ್ತೊ ಆಧಾರ್ ಲಾಬ್ತಾ. ಮಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಾಣಿ ಭಾಪ್ ಅನಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ದಿಲಿ.

ಸಾಂತ್- ಭಕ್ತ್ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸರ್ಗಿಂಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್.ಅಮ್ಚೊ ಬಾವಾರ್ಥ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಅಮಿ ಬಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ .ಅಮಿಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಅಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ,ಆನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 375 ಲೊಕಾಂನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542