2023 ನವೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 2.45 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 7.00 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರಿಚಾ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ನತಲಾಂಚಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಯರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಅರ್ಗಾಂ,ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಮೀಸ್,ನೊವೆನ್, ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆನಿ ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ , ವಿನೊವ್ಣೆಚೊ ಪಂಗಡ್, ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆನಿ ಪಂಗಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಜಾಲ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅಂದ್ರು ಸೊಜ್ ಹಾಂಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಆರಂಭಾರ್ 2.45 ಥಾವ್ನ್ 3.00 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೆರಿಕೊ ಮಾಗ್ಣೆಂ , 3.00 ಥಾವ್ನ್ 4.00 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿನೊವ್ಣೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್‌ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ವಿನೊವ್ಣೆಚಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆನಿ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅಂದ್ರು ಸೊಜ್ ಹಾಣಿಂ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಬೆಟಯ್ಲೆಂ.. ಆನಿ ಬೊ| ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚೆಂ ನೊವೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂದ್ರು ಸೊಜ್ ಬಾಪಾಂನಿ “ ಜೆಜು ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂಚಿ ತಯರಾಯ್ “ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ.ಆನಿ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸಾನ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ ಆರಾಧಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಷ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಆಸ್ ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒನಿಲ್ ಸೊಜ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.
‌‌ ‌‌‌‌‌‌
ಅದ್ವೆಂತ್ ಆಯ್ಲೊ.ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತ್ ದೆವಾಚಾ ಪುತಾಚಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್.ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕರಿಜಾಯ್.ವಾಯ್ಟ್ ಸಂಗ್ತಿ ಸೊಡಿಜಾಯ್.ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಗರ್ಜೆವಂತಾ ಥಂಯ್ ಉದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಿನ್ ಚಲೊನ್ ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ಅಮಿ ಜಾಗೊ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.ಜೆಜು ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಅಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೆತಾನಾ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆಣಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಜರ್ ಹಾಂವೆ ಆನಿ ತುಂವೆ ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ಅಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಗೊ ದಿಲೊ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂತೊಸಾಚೆಂ ಜಾತಲೆಂ..ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ವೊಣ್ದಾರ್ ಅಮ್ಚೆ ಸವೆಂ ಆಸಾ. ಮಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಅಂದ್ರು ಸೊಜ್ ಬಾಪಾಂನಿ ದಿಲಿ.

ಅಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ ದಿಶೆಂತ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ 350 ಲೊಕಾಂನಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಅಪ್ಣಾಯ್ಲಿ.

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542