ವರ್ದಿ: ತೆರೆಜಾ ಕಾರ್ಡೋಜ

03-02-2024 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೂಡ್ ಬಿದ್ರಿ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮತಿಚಾ ಸಮಾಧಾನ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಆರಂಭಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಕಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಿರ್ವಾದಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ದಿಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾ|ಬಾ| ಮೈಕಲ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಣಿಂ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಮಳ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಮೈಕಲ್ ಮಸ್ಕರೇನಸ್ ಹಾಣಿಂ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ತೆಲಾನ್ ಮಾಖ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ಮತಿಚಾ ಸಮಾಧಾನ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಜಾತಚ್ ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಠಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶಿರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ದೇವ್ ಅಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ. ಮಳ್ಳೆಂ ಜೆಜು ಮರಿಫಾತ್ ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತೊ ಅಮಿ ಬೊಗಿಜಾಯ್,ಅನ್ಬೋಗ್ ಕರಿಜಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಮಿಂಯ್ ಅಮ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮಳ್ಳೆಂ ದಾಕೈಜಾಯ್. ಬೊಗ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಘಾಯ್ ಅಮ್ಚೆ ಬಿತರ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ದೆವಾಚಾ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಬಳಾನ್ ತೆ ಬೊಗ್ಸುನ್ ಅಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ಸೆಜಾರಾ, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮೊಗಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಆರಾಧಾನಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಲಿ.

ಸರಿಸುಮಾರ್ 350 ಲೊಕಾನ್, ದೆವಾನ್ ಅಮ್ಕಾಂ ದಿಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಅಮಿ ದೆವಾಕೀ ದೀಜಾಯ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕೀ ದಿಜಾಯ್ ಮಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಾಣಿ ತಶೆಂಚ್, ಕುಡಿಚಿ ಬೊಲೈಕಿ ಆನಿ ಮತಿಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542