News: Mrs Tr Teresa Cardoza
Photos: Dr Joyston D'Souza


ಪೆಂತೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ಪರಬ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್, 18-05-2024 ವೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 6 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊರ್ಪುಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಹಾಂಗಸರ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ತಯರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಆನಿ ಆರಾಧನಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

6 ಥಾವ್ನ್ 7 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ರೊನಿ ಅಮ್ಮಂಬಳ್ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಅರ್ಥಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆನಿ ಸುಮಧುರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾನಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ದೃಡ್ ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

7 ಥಾವ್ನ್ 8 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ಯೇ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಯೇ ದೆಂವೊನ್ ಯೇ ಅಮ್ಚೆರ್ ಮಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ದಿಲೊ.ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣಾಚೊ ಶೆಗುಣ್ ಆಸಾಜಾಯ್. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮೊ ಯೇಜೆ ತರ್ ಸೆವಕಾಬರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಜಾಯ್. ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ದೆಣಿಂ ಆನಿ ಫಳಾಂ ಅಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಕತ್ ಅಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಮಳ್ಳಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದಿಲಿ.

8 ಥಾವ್ನ್ 9 ವರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬ್ರದರ್ ರೊನಿ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಯ್ಟ್ ಸೊವಯೊ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್, ಖಾಲ್ತೆಪಣಾನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್,ಮೋಗ್ ಆನಿ ಎಕ್ವಟ್ ಕುಟ್ಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ ಬೊರೊನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ರಾಜ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ,ಸಯ್ತಾನಾಚೆಂ ಬಳ್ ಮೊಡೊನ್ ವಚೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆರಾಧಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.ಅರಾಧಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಪವಿತ್ರ್ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾವ್ನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಾ ಫಳಾಂ ಆನಿ ದೆಣ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕೆಲೆಂ.ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆ ಬೆಸಾಂವ್ ಜಾತಚ್ ಮಾ| ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಣಿಂ ಹೆಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ,ಆರ್ಥಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ,ಆನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.ಸರ್ವಾನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾದೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ ಸ್ಪಿರಿತಾನ್ ಸೆಂವ್ಲೆಂ.

ಹಾಂತು ವಾಂಟೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಮಾಖ್ಣಿ, ದೆಣಿಂ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲಿಂ. ತಶೆಂಚ್ ಸಬಾರಾಂ ಥಂಯ್ ನಿರಾಸ್ಪಣ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ತಾಂಚಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542