ವರ್ದಿ : ಎ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸೆರಾವೋ

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೊ ದೀಸ್. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂ ಮೊರ್ನಾಚೊ ದೀಸ್. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮೈದನಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವರಾರ್ ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿಂ 14 ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂ 13 ವಾಡ್ಯಾನಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವೈಸಿಎಸ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಬೋವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಪಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಬೊ|ಮಾ|ಬಾ| ಒನಿಲ್ ಡಿ ಸೋಜಾ  ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಮಾರ್ 400 ಜಣಾನಿಂ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಖುರ್ಸಾ ವಾಟೆಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಐಸಿವೈಎಮ್ ಘಟಕ್, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಣಿಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್ ಲ್ಲಿ.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542