Parish Priest's Message

1571 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಒಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಲೆಪಾಂತೊ ಝುಜಾಂತ್ ಯುರೋಪಾಚಾ ಮಿತ್ರ್ ಸೈನಾಕ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಮಜತಿನ್ ಒಟ್ಟೊಮನ್ ಸೈನಾಚೆರ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಿ ಮಜತ್ ಮತಿಂತ್ ದವರುನ್ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಪಿಯುಸ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾನ್ ಹಿ ಜೀಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಮಾನಾಕ್ ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಒಕ್ಟೋಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ಲೆಂ. ತೇರ್ಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಏಕ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಹಾತೆರ್.

ಆಮ್ಚಾ ಫಿರ್ಗಜಿಂತ್ ಒಕ್ಟೋಬರಾಚಾ 7 ತಾರಿಕೆರ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಸಜಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕೋಂತ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ಪರ್ದೊ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರೀತಿನ್ ಪಾಂಚ್ ಕಣ್ ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.

23 ತಾರಿಕೆರ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ನ್  ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಹಾಂತುಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ ಗ್ರೊಟ್ಟೊ ಮುಖಾರ್ ತೇರ್ಸ್ ಭೆಟವ್ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜಿಚಿಂ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಹುಮೆದಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ರೊಜಾರ್ ಮಾಯೆ ಸರ್ವ್ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ದೆವಾಲಾಗ್ಚಿಂ ಆಶೀರ್ವಾದಾಂ ಜೋಡ್ನ್ ದೀಂವ್

-ಬೊ|ಮಾ| ಬಾಪ್ ಒನಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್

Copyright © 2010-2023 - www.moodbidrichurch.org. Powered by eCreators

Contact Us

Parish Priest
Corpus Christi Church,
Moodbidri
Tel : 91-08258-236542